Vrijmetselarij is een levensbeschouwelijke stroming die onafhankelijk staat ten opzichte van enige politieke of godsdienstige organisatie. Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges genaamd. De Vrijmetselarij stimuleert verdraagzaamheid, bevordert onderlinge harmonie, zoekt naar datgene wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat mensen verdeelt. Daardoor is een loge een ontmoetingsplaats voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten.

Het is het streven van iedere vrijmetselaar om permanent aan zichzelf te bouwen, zijn “ruwe steen te bewerken”. Om op deze wijze bewuster in de samenleving te functioneren en om op deze manier voor anderen en zichzelf meer meer te betekenen. Vrijmetselaren geloven, ”ieder op hun eigen wijze”, dat er meer is tussen hemel en aarde dan we rationeel kunnen verklaren. Kortweg gezegd: voor zijn leden is de vrijmetselarij een levensschool.

Elke loge kent drie soorten leden, namelijk: leerlingen, gezellen en meesters, een indeling welke in symbolische betekenis terug te voeren is op de oude gilden. Is men als leerling aangenomen dan wordt men meestal na een jaar gezel en na nog een jaar meester. Leerlingen en gezellen zijn volledig lid van de loge. De bestuursleden worden uit de meesters gekozen.

Vrijmetselaren zijn lid van de “Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden” en werken in een door hen zelf gekozen loge. Dit “Grootoosten” is de naam voor de algemene vergadering van alle loges in Nederland en vormt het hoogste bestuursorgaan in de orde. Zoiets als een wereldvrijmetselarij bestaat niet. De orde is een volledig zelfstandige organisatie, die op voet van gelijkheid betrekkingen onderhoudt met gelijksoortige buitenlandse organisaties.